Μηνύματα   Θέματα   Μέλη   Online
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 2 από 2

Θέμα: Recovery Console Commands

 1. #1

  Προεπιλογή Recovery Console Commands

  Recovery Console Commands part 1

  Attrib: Changes the attributes of a file or directory.
  Batch
  : Executes the commands specified in the text file.
  Bootcfg
  : Boot file (boot.ini) configuration and recovery.
  ChDir (Cd)
  : Displays the name of the current directory or changes the current directory.
  Chkdsk
  : Checks a disk and displays a status report.
  Cls
  : Clears the screen.
  Copy
  : Copies a single file to another location.
  Delete (Del)
  : Deletes one or more files.
  Dir:
  Displays a list of files and subdirectories in a directory.
  Disable
  : Disables a system service or a device driver.
  Diskpart: Manages partitions on your hard drives.
  Enable
  : Starts or enables a system service or a device driver.
  Exit: Exits the Recovery Console and restarts your computer.
  Expand
  : Extracts a file from a compressed file.
  Fixboot
  : Writes a new partition boot sector onto the specified partition.
  Fixmbr
  : Repairs the master boot record of the specified disk.
  Format
  : Formats a disk.
  Help
  : Displays a list of the commands you can use in the Recovery Console.
  Listsvc: Lists the services and drivers available on the computer.
  Logon: Logs on to a Windows installation.
  Map
  : Displays the drive letter mappings.
  Mkdir (Md)
  : Creates a directory.
  More: Displays a text file.
  Net Use
  : Connects a network share to a drive letter.
  Rename (Ren)
  : Renames a single file.
  Rmdir (Rd)
  : Deletes a directory.
  Set: Displays and sets environment variables.
  Systemroot
  : Sets the current directory to the systemroot directory of the system you are currently logged on to.
  Type
  : Displays a text file.
  Attrib

  Changes file attributes for a single file or directory. This command sets or removes the read-only, system, hidden, and compressed attributes assigned to files or directories.
  The attrib command with the parameters listed below is only available when you are using the Recovery Console.
  The attrib command with different parameters is available from the command prompt.
  attrib [+r|-r] [+s|-s] [+h|-h] [+c|-c] [[drive:][path] filename]
  Parameters
  +r
  Sets the read-only file attribute.
  -r
  Clears the read-only file attribute.
  +s
  Sets the system file attribute.
  -s
  Clears the system file attribute.
  +h
  Sets the hidden file attribute.
  -h
  Clears the hidden file attribute.
  +c
  Sets the compressed file attribute.
  -c
  Clears the compressed file attribute.
  [[drive:][path] filename]
  Specifies the location and name of the directory or file you want to process. You can change attributes for only one file or directory at a time.
  Note

  • You can change multiple attributes for a particular file or directory with a single command.  Batch

  Executes the commands specified in a text file.
  The batch command is only available when you are using the Recovery Console, which can be started from the Setup CD.
  batch input_file [output_file]
  Parameters
  input_file
  Specifies the text file that contains the list of commands to be executed. Input_file can consist of a drive letter and a colon, a directory name, a file name, or a combination.
  output_file
  If specified, stores the output of the commands in the named file. If not specified, the output is displayed on the screen.
  Example
  The following example executes the batch file C:\Jobs\Find.txt and stores the output in the file C:\Jobs\Results.txt:
  batch c:\jobs\find.txt c:\jobs\results.txt
  Note

  • A batch file cannot contain a nested batch command.


  Bootcfg

  Use the bootcfg command for boot configuration and recovery (boot.ini for most computers).
  The bootcfg command with the parameters listed below is only available when you are using the Recovery Console. The bootcfg command with different parameters is available from the command prompt.
  Usage:
  bootcfg /default
  Set the default boot entry.
  bootcfg /add
  Add a Windows installation to the boot list.
  bootcfg /rebuild
  Iterate through all Windows installations and allow the user to choose which to add.
  Note

  • You should first make a backup copy of your boot.ini file by using bootcfg /copy before using bootcfg /rebuild.

  bootcfg /scan
  Scan all disks for Windows installations and display the results.
  Note

  • These results are stored statically for this session. If the disk configuration changes during this session, in order to get an updated scan, you must first reboot the computer and then rescan the disks.

  bootcfg /list
  List the entries already in the boot list.
  bootcfg /disableredirect
  Disable redirection in the boot loader.
  bootcfg /redirect [PortBaudRrate] | [useBiosSettings]
  Enable redirection in the boot loader with the specified configuration.
  Example:
  bootcfg /redirect com1 115200
  bootcfg /redirect useBiosSettings

  Chdir (Cd)

  Displays the name of the current directory or changes the current folder.
  The chdir or cd command with the parameters listed below is only available when you are using the Recovery Console.
  The chdir command with different parameters is available from the command prompt.
  chdir [drive:][path] [..]
  -or-
  cd [drive:][path] [..]
  Parameters
  none
  Used without parameters, chdir displays the names of the current drive and folder. Used with only a drive letter (for example, cd C: ), chdir displays the current directory on the specified drive.
  [drive:][path]
  Specifies the drive (if other than the current drive) and directory to which you want to change.

  Specifies that you want to change to the parent folder. Use a space between chdir and the two periods.
  Notes


  • Chdir treats spaces as delimiters. Use quotation marks around a directory name containing spaces. For example: cd "driver cache"
  • Chdir only operates within the system directories of the current Windows installation, removable media, the root directory of any hard disk partition, or the local installation sources.  Chkdsk

  Creates and displays a status report for the disk.
  The chkdsk command also lists and corrects errors on the disk.
  The chkdsk command with the parameters listed below is only available when you are using the Recovery Console. The chkdsk command with different parameters is available from the command prompt.
  chkdsk [drive:] [/p] [/r]
  Parameters
  none
  Used without parameters, chkdsk displays the status of the disk in the current drive.
  drive:
  Specifies the drive that you want chkdsk to check.
  /p
  Performs an exhaustive check even if the drive is not marked for chkdsk to run. This parameter does not make any changes to the drive.
  /r
  Locates bad sectors and recovers readable information. Implies /p.
  Note


  • The chkdsk command requires the file Autochk.exe. If it cannot find it in the startup directory (\%systemroot%\System32, by default), it will attempt to locate it on the Windows Installation CD. If you have a multiboot computer, be sure you are issuing this command from the drive containing Windows.  Cls

  Clears the screen.
  The cleared screen shows only the command prompt and insertion point.
  cls
  Parameters
  none

  Copy

  Copies a single file to another location. The copy command with the parameters listed below is only available when you are using the Recovery Console. The copy command with different parameters is available from the command prompt.
  copy source [destination]
  Parameters
  source
  Specifies the location and name of the file to be copied. Source can consist of a drive letter and colon, a directory name, a file name, or a combination.
  destination
  Specifies the location and name of a file or set of files to which you want to copy. Destination can consist of a drive letter and colon, a folder name, a file name, or a combination.

  • The source may be removable media, any directory within the system directories of the current Windows installation, the root of any drive, the local installation sources, or the Cmdcons directory.
  • The destination may be any of the same locations as the source except removable media. If a destination is not specified, it defaults to the current directory.
  • A compressed file from the Windows Installation CD is decompressed as it is copied.
  • Copy does not support wildcard characters.
  Delete (Del)

  Deletes a single file. The delete or del command with the parameters listed below is only available when you are using the Recovery Console. The delete or del command with different parameters is available from the command prompt.
  delete [drive:][path] filename
  -or-
  del [drive:][path] filename
  Parameters
  [drive:][path] filename
  Specifies the location and name of the file you want to delete.
  Note

  • Delete only operates within the system directories of the current Windows installation, removable media, the root directory of any hard disk partition, or the local installation sources.


  Dir

  Displays a list of the files and subdirectories in a directory.
  The dir command with the parameters listed below is only available when you are using the Recovery Console. The dir command with different parameters is available from the command prompt.
  dir [drive:][path][filename]
  Parameters
  [drive:][path]
  Specifies the drive and directory for which you want to see a listing.
  [filename]
  Specifies a particular file or group of files for which you want to see a listing. Multiple file names can be used. File names can be separated by spaces, commas, or semicolons. You can use wildcard characters (? and *) in the filename parameter to display a group of files.
  Dir also lists the disk's volume label and serial number, and the total number of files listed, their cumulative size, and the free space (in bytes) remaining on the disk. For each file and subdirectory, dir lists the file name extension, the file size in bytes, the date and time the file was last modified, and the following file attributes, if applicable:
  Abbreviation Attribute d Directory h Hidden file s System file e Encrypted r Read-only a File ready for archiving c Compressed p Reparse point

  Note

  • Dir only operates within the system directories of the current Windows installation, removable media, the root directory of any hard disk partition, and the local installation sources.


  Disable

  Disables a Windows XP, Windows 2000 or Windows NT 4.0 system service or a device driver.
  The disable command is only available when you are using the Recovery Console.
  disable {[service_name] | [device_driver_name]}
  Parameters
  service_name
  The name of the system service you want to disable.
  device_driver_name
  The name of the device driver you want to disable.
  Example
  The following example disables the Eventlog service:
  disable eventlog
  Notes

  • The disable command sets the startup type to SERVICE_DISABLED for the service or driver you specify.
  • When you use the disable command to disable a system service or a device driver, the name of the previous startup type for the system service or device driver will display on the screen. You should write this name down in case you need to restore the startup type to its previous setting using the enable command.
  • There are five startup types. The first three, SERVICE_AUTO_START, SERVICE_DISABLED, and SERVICE_DEMAND_START, correspond to the standard startup types, Automatic, Disabled, and Manual, which you typically configure using Services in the Computer Management administrative tool. The last two, SERVICE_BOOT_START and SERVICE_SYSTEM_START, are commonly used to configure the way device drivers load; for example, when the computer is started or when Windows starts.


  Diskpart

  Creates and deletes partitions on a hard drive.
  The diskpart command is only available when you are using the Recovery Console.
  diskpart [/add | /delete] [device_name | drive_name | partition_name] [size]
  Parameters
  none
  Used without parameters, the diskpart command starts the Windows character-mode version of diskpart.
  /add
  Creates a new partition.
  /delete
  Deletes an existing partition.
  device_name
  The device on which you want to create or delete a partition. The name can be obtained from the output of the map command. An example of a device name is:
  \Device\HardDisk0
  drive_name
  The partition you want to delete, by drive letter. Used only with /delete. An example of a drive name is:
  D:
  partition_name
  The partition you want to delete, by partition name. Can be used in place of the drive_name. Used only with /delete. An example of a partition name is:
  \Device\HardDisk0\Partition1
  size
  The size, in megabytes (MB), of the partition you want to create. Used only with /add.
  Examples
  The following examples delete a partition:
  diskpart /delete \Device\HardDisk0\Partition3
  diskpart /delete F:
  The following example adds a 20 MB partition to your hard drive:
  diskpart /add \Device\HardDisk0 20  Enable

  Enables a Windows XP, Windows 2000 or Windows NT 4.0 system service or a device driver.
  The enable command is only available when you are using the Recovery Console.
  enable {service_name | device_driver_name} [startup_type]
  Parameters
  service_name
  The name of the system service you want to enable.
  device_driver_name
  The name of the device driver you want to enable.
  startup_type
  The startup type that you want to designate for the service or device driver. Valid startup types are:

  • SERVICE_BOOT_START
  • SERVICE_SYSTEM_START
  • SERVICE_AUTO_START
  • SERVICE_DEMAND_START

  Example
  The following example sets the startup type for the Eventlog service to Automatic or SERVICE_AUTO_START:
  enable eventlog service_auto_start
  Notes

  • If you do not designate a startup type, the enable command lists the current startup type for the service or device driver you specified in service_name.
  • When you use the enable command to change a startup type, the previous startup type's name will display on the screen. You should write this name down in case you need to restore the startup type to the previous setting.

  Exit

  Closes the Recovery Console and restarts your computer. The exit command is available when you are using the Recovery Console.
  exit
  Parameters
  none

  Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη larry2004gr : 23-06-08 στις 1:11

 2. #2

  Προεπιλογή

  Recovery Console Commands part 2  Expand

  Extracts a file from a compressed file. Use this command to extract a driver file from a cabinet (.cab) or compressed file.
  The expand command with the parameters listed below is only available when you are using the Recovery Console.
  The expand command with different parameters is available from the command prompt.
  expand source [/F:filespec}] [destination] [/d] [/y]
  Parameters
  source
  Specifies the file to expand. Use this if the source file contains a single file. Source can consist of a drive letter and a colon, a directory name, a file name, or a combination. You cannot use wildcard characters.
  /f:filespec
  If the source contains more than one file, this specifies the name of the file you want to extract. You can use wildcards for the files you want to extract.
  destination
  Specifies both the destination directory and file name for the extracted file, or each individually.
  /d
  Lists the files contained in the cabinet file without expanding it or extracting from it.
  /y
  Suppresses the overwrite prompt when expanding or extracting files.
  Examples
  The following example extracts the file Msgame.sys from the Drivers cabinet file on a Setup CD and copies it to C:\Windows\System\Drivers:
  expand d:\i386\driver.cab /f:msgame.sys c:\Windows\system\drivers
  The following example expands the compressed file Access.cp_:
  expand d:\i386\acces.cp_ c:\Windows\system32\access.cpl
  The following example lists all the files in the Drivers cabinet file on the Setup CD:
  expand /d d:\i386\driver.cab
  Important

  • The Driver cabinet file, which contains most of the drivers provided by Windows, includes thousands of files.
  • Expanding all of the files from this cabinet file onto your hard disk will take time and a lot of disk space. It is recommended that you extract only the file you need from this file.

  Notes

  • If the destination is not specified, the file is copied to the current directory.
  • You cannot specify removable media such as a floppy disk drive or a CD-ROM as the destination.  Fixboot

  Writes a new partition boot sector to the system partition.
  The fixboot command is only available when you are using the Recovery Console.
  fixboot [drive]
  Parameter
  drive
  The drive to which a boot sector will be written. This replaces the default drive, which is the system partition you are logged on to. An example of a drive is:
  D:
  Example
  The following example writes a new partition boot sector to the system partition in drive D:
  fixboot d:
  Note

  • Using the fixboot command without any parameters will write a new partition boot sector to the system partition you are logged on to.  Fixmbr

  Repairs the master boot record of the boot disk.
  The fixmbr command is only available when you are using the Recovery Console.
  fixmbr [device_name]
  Parameter
  device_name
  The device (drive) on which you want to write a new master boot record.
  The name can be obtained from the output of the map command. An example of a device name is:
  \Device\HardDisk0.
  Example
  The following example writes a new master boot record to the device specified:
  fixmbr \Device\HardDisk0
  Notes

  • If you do not specify a device_name, a new master boot record will be written to the boot device, which is the drive on which your primary system is loaded.
  • If an invalid or nonstandard partition table signature is detected, you will be prompted whether you want to continue. If you are not having problems accessing your drives, you should not continue. Writing a new master boot record to your system partition could damage your partition tables and cause your partitions to become inaccessible.  Format

  Formats the specified drive to the specified file system.
  The format command with the parameters listed below is only available when you are using the Recovery Console.
  The format command with different parameters is available from the command prompt.
  format [drive:] [/q] [/fs:file-system]
  Parameters
  drive:
  Specifies the drive you want to format. You cannot format a floppy disk from the Recovery Console.
  /q
  Performs a quick format of the drive. The drive is not scanned for bad areas, so you should use this parameter only on drives that you have previously formatted.
  /fs:file-system
  Specifies the file system to use: FAT, FAT32, or NTFS. If you don't specify a file system, the existing file system format is used.


  Help

  Provides online information about the Recovery Console commands.
  help [commandname]
  Parameter
  none
  Lists the commands that are available in the Recovery Console.
  commandname
  Provides information about the command, including the parameters you can use with the command.
  Note

  • There are two ways to get online Help for a command. You can specify the name of the command after the help command, or you can type the name of the command and the /? switch at the command prompt. For example, you can type either of the following commands to get information about the extract command: help extract
   extract /?  Listsvc

  Lists the services and drivers available on the computer.
  The listsvc command is only available when you are using the Recovery Console.
  listsvc
  Parameters
  none


  Logon

  Logs you on to an installation of Windows.
  The logon command is only available when you are using the Recovery Console.
  logon
  Parameters
  none
  Notes

  • The logon command will list all detected installations of Windows and request the local administrator password for the installation to log you on.
  • After 3 unsuccessful logon attempts, the Recovery Console will exit and the computer will be rebooted.  Map

  Displays a mapping of drive letters to physical device names.
  This information is useful when you run the fixboot and fixmbr commands. The map command is only available when you are using the Recovery Console.
  Map [arc]
  Parameter
  arc
  Instructs the map command to display Advanced RISC Computing (ARC) device names instead of device names. An example of an ARC device name is:
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
  The equivalent device name is:
  \Device\HardDisk0\Partition1
  Example
  The following example maps the physical device names to the drive letters using ARC device names:
  map arc
  Notes

  • If you do not use the arc parameter, the map command displays device names.
  • The map command also displays the type of file system and the size of each disk in megabytes (MB).  Mkdir (Md)

  Creates a directory or subdirectory.
  The mkdir command with the parameters listed below is only available when you are using the Recovery Console.
  The mkdir command with different parameters is available from the command prompt.
  mkdir [drive:]path
  -or-
  md [drive:]path
  Parameters
  drive:
  Specifies the drive on which you want to create the new directory.
  path
  Specifies the name and location of the new directory. You cannot use wildcard characters.
  Note

  • Mkdir only operates within the system directories of the current Windows installation, removable media, the root directory of any hard disk partition, or the local installation sources.  More

  Displays the contents of a text file. Use the more or type command to view a text file without modifying it.
  The more command with the parameters listed below is only available when you are using the Recovery Console.
  The more command with different parameters is available from the command prompt.
  more [drive:][path] filename
  -or-
  type [drive:][path] filename
  Parameter
  [drive:][path] filename
  Specifies the location and name of the file that you want to view.
  If you are using an NTFS drive, and the file name contains spaces, you must enclose the file name within quotation marks (").


  Net use

  Connects a network share to a drive letter.
  The net use command with the parameters listed below is only available when you are using the Recovery Console.
  The net use command with different parameters is available from the command prompt.
  Syntax

  net use [\\ComputerName\ShareName [/user:[DomainName\]UserName] password] | [drive letter:] [/d]
  Parameters

  \\ComputerName\ShareName
  Specifies the name of the server and the shared resource. If ComputerName contains blank characters, enclose the entire computer name from the double backslash (\\) to the end of the computer name in quotation marks. The computer name can be from 1 to 15 characters long.
  /user:
  Specifies the user name with which the connection is made.
  DomainName
  Domain-name to use when validating the credentials for the User.
  UserName
  Specifies the user name with which to log on.
  Password
  Specifies the password needed to access the shared resource. Leave blank to produce a prompt for the password. The password is not displayed when you type it at the password prompt.
  /d
  Indicates that this connection is to be disconnected.


  Rename (Ren)

  Changes the name of a single file. The rename command with the parameters listed below is only available when you are using the Recovery Console.
  The rename command with different parameters is available from the command prompt.
  rename [drive:][path] filename1 filename2
  -or-
  ren [drive:][path] filename1 filename2
  Parameters
  [drive:][path] filename1
  Specifies the location and name of the file you want to rename. You cannot use wildcard characters.
  filename2
  Specifies the new name for the file. You cannot specify a new drive or path when renaming files.


  Rmdir (Rd)

  Removes (deletes) a directory. The rmdir command with the parameters listed below is only available when you are using the Recovery Console.
  The rmdir command with different parameters is available from the command prompt.
  rmdir [drive:]path
  -or-
  rd [drive:]path
  Parameters
  [drive:]path
  Specifies the location and name of the directory you want to delete. You cannot use wildcard characters.
  Notes

  • The directory must be empty or the command will fail.
  • Rmdir only operates within the system directories of the current Windows installation, removable media, the root directory of any hard disk partition, or the local installation sources.  Set

  Displays and sets Recovery Console environment variables.
  The set command is an optional command that must be used with Security Templates.
  The set command with the parameters listed below is only available when you are using the Recovery Console.
  The set command with different parameters is available from the command prompt.
  set [variable=[string]]
  Parameters
  variable
  Specifies the variable you want to set or modify.
  The Recovery Console supports the following environment variables:
  Variable Description AllowWildCards Enables wildcard support for some commands (such as the del command).
  AllowAllPaths Allows all files and directories on the system to be accessed. AllowRemovableMedia Allows files to be copied to removable media, such as a floppy disk.
  NoCopyPrompt Does not display a prompt when overwriting an existing file.

  string
  Specifies the string you want to associate with the specified variable.
  Examples
  The following example enables you to use wildcards with some Recovery Console commands:
  set allowwildcards=true
  The following example turns off the prompt when you are overwriting files:
  set nocopyprompt=true
  Notes

  • Used without parameters, set displays the current environment settings.
  • The set command is disabled by default. To enable the set command, use the Security templates.
  • The Enables the Set command for the Recovery Console attribute is located in the console tree under Local Computer Policy/Computer Configuration/Windows Settings/Security Settings/Local Policies/Security Options.
  • All environmental variables are set to FALSE by default.  Systemroot

  Sets the current directory to the systemroot folder of the Windows installation you are logged on to.
  The systemroot command is only available when you are using the Recovery Console.
  systemroot
  Parameters
  none


  Type

  Displays the contents of a text file. Use the type or more command to view a text file without modifying it.
  The type command with the parameters listed below is only available when you are using the Recovery Console.
  The type command with different parameters is available from the command prompt.
  type [drive:][path] filename
  -or-
  more [drive:][path] filename
  Parameter
  [drive:][path] filename
  Specifies the location and name of the file that you want to view.
  If you are using an NTFS drive, and the file name contains spaces, you must enclose the file name within quotation marks.

  Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη larry2004gr : 23-06-08 στις 1:17

Παρόμοια Θέματα

 1. XP Recovery Partition
  By Lord 69 in forum PC Doctor - Προβλήματα
  Απαντήσεις: 2
  Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-10, 11:48
 2. Απαντήσεις: 1
  Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-10, 13:03
 3. HD recovery
  By AiRok in forum PC Doctor - Προβλήματα
  Απαντήσεις: 6
  Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-08, 17:17
 4. sms recovery
  By anarotieme in forum Συσκευές
  Απαντήσεις: 0
  Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-08, 17:05
 5. xp run commands
  By anapodos in forum Γενικά για τους υπολογιστές
  Απαντήσεις: 0
  Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-08, 2:50

Members who have read this thread: 5

Δικαιώματα - Επιλογές

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
 • BB code is σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
 • [VIDEO] code is σε λειτουργία
 • Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας