ΕΘΝΙΚΗ METEΩPOΛOΓlKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

23 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Στις 23 Μαρτίου 1950 ιδρύθηκε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανι-
σμός και για τον λόγο αυτό η ημέρα αυτή καθιερώθηκε από τον Οργανισμό
Ηνωμένων Εθνών ως η Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, όπως και όλες οι Μετεωρολογικές Υπηρεσί-
ες των 188 μελών του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, διοργανώνουν
κάθε χρόνο την ημέρα αυτή εκδηλώσεις για να τιμήσουν την ίδρυσή του και να
προβάλουν τον υποστηρικτικό τους ρόλο στο σύνολο των ανθρώπινων δραστη-
ριοτήτων.
Ως είθισται ο ετήσιος εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Μετεωρολογίας συν-
δυάζεται με την προβολή ενός σχετικού θέματος, το οποίο, για το 2009, ο Παγκό-
σμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός επέλεξε να είναι «ο καιρός, το κλίμα και ο
αέρας που αναπνέουμε». Το θέμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο καθόσον έχει γίνει
πλέον συνείδηση, και όχι μόνο μεταξύ των ειδικών, η κρίσιμη σχέση μεταξύ του
καιρού, του κλίματος και της σύνθεσης του αέρα που αναπνέουμε με την ανθρώ-
πινη υγεία.
Οι Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες όλων των χωρών καλούνται να μελετή-
σουν και να δώσουν απαντήσεις σε θέματα που σχετίζονται με τη ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα όπως αυτή μεταβάλλεται επί το χείρον από την αυξανόμενη
ατμοσφαιρική ρύπανση σαν συνέπεια κυρίως ανθρωπογενούς δράσης. Οι απα-
ντήσεις θα εκφράζονται με προβλέψεις για την ποιότητα του αέρα και έγκαιρες
προειδοποιήσεις και θα βοηθούν ώστε να μετριαστούν οι κίνδυνοι που συνδέο-
νται με τους ατμοσφαιρικούς ρύπους.
Επιπρόσθετα οι Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες καλούνται να συνδράμουν
στις προσπάθειες που καταβάλουν οι κοινότητες σε όλη την υφήλιο για να επιτύ-
χουν τους Στόχους Ανάπτυξης της Χιλιετίας, όπως αυτοί ετέθησαν από τα Ηνω-
μένα Έθνη, ειδικά στους τομείς της υγείας, των τροφίμων, της πρόσβασης σε πό-
σιμο νερό και της ανάσχεσης της φτώχειας, καθώς επίσης και στην αύξηση της
αποτελεσματικότητας στην πρόληψη και περιορισμό των φυσικών καταστροφών,
των οποίων το 90 τοις εκατό σχετίζεται άμεσα με τον καιρό, το κλίμα και το νερό.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ως επίσημος εκπρόσωπος της χώρας μας
στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και θεσμοθετημένος φορέας να πα-
ρέχει επίσημα στην Πολιτεία και στον Πολίτη προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν
σχέση με τον καιρό και το κλίμα προσκαλεί το κοινό να επισκεφθεί τους χώρους
εργασίας της στις 23 Μαρτίου 2009 και από 15:00 έως 18:00 στη διεύθυνση : Ε-
Ελευθερίου Βενιζέλου 14, Ελληνικό
google.