Μηνύματα   Θέματα   Μέλη   Online
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 1 από 1

Θέμα: Βοήθεια με HijackThis Log αρχείο - Χρειάζομαι Ανάλυση Γρήγορα...

 1. #1
  PLATINUM Member
  Εγγραφή
  22-08-2008
  Μηνύματα
  2.847

  Mysmilie 1 Βοήθεια με HijackThis Log αρχείο - Χρειάζομαι Ανάλυση Γρήγορα...

  Θέλω βοήθεια με ένα log που έκανα με το HijackThis σήμερα γιατί υποψιάζομαι δουλειές ιών. Αυτό είναι:

  EDIT: ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ LOG ΠΗΓΑ ΕΔΩ: http://www.hijackthis.de/#anl

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 736 μμ, on 10/6/2009
  Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe
  C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe
  C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Users\PLUTOMANIAC\Desktop\HiJackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: Βοηθός εισόδου του Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: Veoh Web Player Video Finder - {0FBB9689-D3D7-4f7a-A2E2-585B10099BFC} - C:\Program Files (x86)\Veoh Networks\VeohWebPlayer\VeohIEToolbar.dll
  O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O8 - Extra context menu item: E&ξαγωγή στο Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Προσθήκη στο ιστολόγιο - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Προσθήκη στο ιστολόγιο στο Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Αποστολή στο OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Α&ποστολή στο OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\pcproxy.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\pcproxy.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\pcproxy.dll
  O13 - Gopher Prefix:
  O15 - Trusted Zone: http://sas.zone.msn.com
  O15 - Trusted Zone: MSN.com
  O15 - Trusted Zone: MSN Games - Free Online Games
  O16 - DPF: {02CF1781-EA91-4FA5-A200-646E8241987C} (VaioInfo.CMClass) - h***://esupport.sony.com/VaioInfo.CAB
  O16 - DPF: {1851174C-97BD-4217-A0CC-E908F60D5B7A} (Hewlett-Packard Online Support Services) - h***://h20278.www2.hp.com/HPISWeb/Customer/cabs/HPISDataManager.CAB
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O23 - Service: Roxio SAIB Service (9734BF6A-2DCD-40f0-BAB0-5AAFEEBE1269) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Roxio\BackOnTrack\Disaster Recovery\SaibSVC.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgemc.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9b5cf9846a8ea) (gupdate1c9b5cf9846a8ea) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: HDD & SSD access service - Unknown owner - (no file)
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: nHancer Support (nHancer) - KSE - Korndorfer Software Engineering - C:\Program Files\nHancer\nHancerService.exe
  O23 - Service: Performance Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: PCProxy - Unknown owner - C:\Windows\SysWOW64\PCProxy.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
  O23 - Service: Roxio UPnP Renderer 11 - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Roxio Creator 2009 Ultimate\Digital Home 11\RoxioUPnPRenderer11.exe
  O23 - Service: Roxio Upnp Server 11 - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Roxio Creator 2009 Ultimate\Digital Home 11\RoxioUpnpService11.exe
  O23 - Service: LiveShare P2P Server 11 (RoxLiveShare11) - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\11.0\SharedCOM\RoxLiveShare11.exe
  O23 - Service: RoxMediaDB11 - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\11.0\SharedCOM\RoxMediaDB11.exe
  O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 11 (RoxWatch11) - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\11.0\SharedCOM\RoxWatch11.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: Update Center Service (UpdateCenterService) - NVIDIA - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\System Update\UpdateCenterService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

  --
  End of file - 9708 bytes
  Σας παρακαλώ...μπορεί κανείς που ξέρει να το αναλύσει αυτό να με βοηθήσει... Ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά!!!:-)

  EDIT: Καθάρισα πιστέυω τα πάντα που βρήκα ως ύποπτα με το HijackThis - τελικά είναι πολύ καλό πρόγραμμα. Τι θα έκανα όμως χωρίς τη βοήθειά σου βρε βασίλη...πραγματικά ευχαριστώ πολύ. Ορίστε το νεό καθαρό log του HijckThis:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:03:07 πμ, on 11/6/2009
  Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe
  C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe
  C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files (x86)\CCleaner\CCleaner.exe
  C:\Users\
  PLUTOMANIAC\Documents\PLUTOMANIAC\Προγράμματα\Προγράμματα Προστασίας\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: Βοηθός εισόδου του Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: Veoh Web Player Video Finder - {0FBB9689-D3D7-4f7a-A2E2-585B10099BFC} - C:\Program Files (x86)\Veoh Networks\VeohWebPlayer\VeohIEToolbar.dll
  O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O8 - Extra context menu item: E&ξαγωγή στο Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Προσθήκη στο ιστολόγιο - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Προσθήκη στο ιστολόγιο στο Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Αποστολή στο OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Α&ποστολή στο OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O13 - Gopher Prefix:
  O15 - Trusted Zone: http://sas.zone.msn.com
  O15 - Trusted Zone: MSN.com
  O15 - Trusted Zone: MSN Games - Free Online Games
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O23 - Service: Roxio SAIB Service (9734BF6A-2DCD-40f0-BAB0-5AAFEEBE1269) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Roxio\BackOnTrack\Disaster Recovery\SaibSVC.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgemc.exe
  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9b5cf9846a8ea) (gupdate1c9b5cf9846a8ea) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: nHancer Support (nHancer) - KSE - Korndorfer Software Engineering - C:\Program Files\nHancer\nHancerService.exe
  O23 - Service: Performance Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
  O23 - Service: Roxio UPnP Renderer 11 - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Roxio Creator 2009 Ultimate\Digital Home 11\RoxioUPnPRenderer11.exe
  O23 - Service: Roxio Upnp Server 11 - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Roxio Creator 2009 Ultimate\Digital Home 11\RoxioUpnpService11.exe
  O23 - Service: LiveShare P2P Server 11 (RoxLiveShare11) - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\11.0\SharedCOM\RoxLiveShare11.exe
  O23 - Service: RoxMediaDB11 - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\11.0\SharedCOM\RoxMediaDB11.exe
  O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 11 (RoxWatch11) - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\11.0\SharedCOM\RoxWatch11.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: Update Center Service (UpdateCenterService) - NVIDIA - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\System Update\UpdateCenterService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

  --
  End of file - 9625 bytes
  Κόλλησα όλλα όσα είχα στον υπολογιστή μου από αυτό το link:

  O16 - DPF: {02CF1781-EA91-4FA5-A200-646E8241987C} (VaioInfo.CMClass) - h***://esupport.sony.com/VaioInfo.CAB
  O16 - DPF: {1851174C-97BD-4217-A0CC-E908F60D5B7A} (Hewlett-Packard Online Support Services) - h***://h20278.www2.hp.com/HPISWeb/Cu...ataManager.CAB

  Αυτά τα δύο αρχεία είχαν μέσα όλους τους ιούς που είχα βρει να έχω στο σύστημά μου. Ακόμα έβγαλα αυτά:

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\pcproxy.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\pcproxy.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\pcproxy.dll
  O23 - Service: HDD & SSD access service - Unknown owner - (no file)

  Τα αρχεία pcproxy.dll μάλλον δεν ήταν ιοί - είναι μέλη του προγράμματος Easy Hide-IP, μόλις το έβγαλα βγήκαν και αυτά αμέσως. Νομίζω καθάρισα...
  Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη plutomaniac : 11-06-09 στις 10:55

Παρόμοια Θέματα

 1. Βοήθεια σχετικά με virtual pc
  By mariosdaf in forum Software
  Απαντήσεις: 2
  Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-10, 17:15
 2. Απαντήσεις: 1
  Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-08, 14:46
 3. Απαντήσεις: 1
  Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-08, 14:02
 4. Βοήθεια με πρόσκληση
  By Spiroslp in forum Γενική Συζήτηση
  Απαντήσεις: 3
  Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-08, 23:31
 5. Βοήθεια με το Steganos.
  By eremix in forum Software
  Απαντήσεις: 0
  Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-08, 3:03

Members who have read this thread: 1

Δικαιώματα - Επιλογές

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
 • BB code is σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
 • [VIDEO] code is σε λειτουργία
 • Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας